Милан Сташевић

Тематски и стилски Сташевићево ликовно стваралаштво ослања се на архетипско, завичајну матрицу, пећинске цртеже, пиктограме… У слојевитим поетичким циклусима аутор понире у свет митског, симболичког, имагинарног, ониричког. Садржаји ове сведене фигурације читљиви су у зооморфним и биоморфним мотивима, пољима, кућама, фигурама, астролошким симболима, знацима равничарске сензибилности. У овој иконографији сублимишу се искуства цитатности и алузија на праисторију, ренесансу и модерну уметност. Ритмичким понављањем знакова и фрагмената изнова се генерише сиже нових ликовних целина.